Luxury condos in Scottsdale, Arizona

29 desert sun escape
Scottsdale, AZ 85260
ph: Kathy 519-720-0267; Dave 425-614-5994

this is a pet and smoke-free condo. thank you

29 desert sun escape
Scottsdale, AZ 85260
ph: Kathy 519-720-0267; Dave 425-614-5994